• Ішоў аднойчы па лесе
  селянін. Раптам насустрач
  яму — воўк. Убачыў селяніна
  і кажа:
  — Ну, рыхтуйся да смерці:
  зараз я цябе з’ем!
  — Што ж я табе зрабіў? — пытаецца селянін.
  За што ты мяне загубіць хочаш?
  — А ты быццам не ведаеш?
  — Не, не ведаю. Зрабі ласку, скажы!
 • — Сёння раніцай ты не даў мне выспацца ў
  ядлоўцы. Мне да гэтага часу баліць галава ад гуку
  тваіх труб!
  — Мілы мой, падумай, што ты кажаш! Якія там
  трубныя гукі? Бо я толькі высмаркаўся.
  — Што б там ні было, усё роўна я цябе зараз
  з’ем.
  — Ну, хто дужэйшы, за ім заўсёды праўда,-
  сказаў селянін.- Нічога з табой не паробіш: калі хо-
  чаш з’есці мяне — еш. Толькі дазволь мне спачатку
  памыцца ля ручая, а то я запыліўся і забрудзіўся.
  — Ну, так і быць, ідзі да ручая, памыйся,- да-
  зволіў воўк.
  Сеў ён збоку і пачаў чакаць. А селянін пайшоў
  да ручая, нагнуўся, быццам і напраўду мыецца,
  сам непрыкметна адламаў тоўсты рабінавы сук.
  — Ці гатовы ты? — пытаецца воўк.
  — Гатовы,- адказвае селянін.
  Падышоў ён да ваўка, схапіў левай рукой яго
  за хвост, а правай узяўся лупцаваць кіем ды пры-
  маўляць:
  — У цябе сіла — у мяне розум! У цябе зубы — у
  мяне кемлівасць!
  І так моцна аддубасіў ваўка, што ў таго на баках
  поўсці не засталося.
 • Ірваўся, ірваўся воўк, нарэшце рвануўся так,
  што хвост у яго адарваўся. Воўк уцёк, а хвост за-
  стаўся ў руках селяніна.
  Паклаў ён воўчы хвост у сваю торбу і пайшоў,
  пасмейваючыся, далей.
  А воўк хутка ачухаўся і пачаў выць — склікаць
  іншых ваўкоў:
  — Гэй, ваўкі, бяжыце хутчэй да мяне!:
  На яго выццё сабралася так багата ваўкоў, што
  і не палічыш.
  Расказаў ім куртаты воўк, што з ім чалавек
  зрабіў.
  Завылі ваўкі і кінуліся даганяць селяніна.
  Пачуў селянін воўчае выццё і зразумеў, што
  ваўкі яго даганяюць.
  Не доўга раздумваючы, залез ён на высокую
  сасну і сеў на тоўсты сук. Сядзіць, паглядвае ўніз.
  Падбеглі ваўкі, сталі вакол сасны, глядзяць на
  чалавека, ляскаюць зубамі. Стаяць і змаўляюцца:
  — Трэба яго з дрэва сцягнуць!
  — Трэба дык трэба, але як сцягнем?
  Доўга думалі ваўкі, што рабіць. Нарэшце самы
  стары сказаў:
  — Няхай адзін воўк стане пад сасною, яму на
  спіну стане другі, а на другога — трэці, на трэцяга —
  чацвёрты, на чацвёртага — пяты,- словам, колькі 
 • спатрэбіцца, каб дабрацца да сука, на якім чалавек
  сядзіць… Тут мы яго і сцягнем уніз!
  Гэта вельмі спадабалася ваўкам, а асабліва кур-
  татаму.
  Ён зараз жа стаў пад сасной і загадаў іншым
  ваўкам лезці яму на спіну:
  -Дастанем нягодніка і разарвём на кавалкі!
  Вось ваўкі і палезлі адзін за адным — усё вышэй
  ды вышэй, усё вышэй ды вышэй…
  Вось ужо ўскарабкаўся і апошні воўк, наважыў-
  ся схапіць селяніна…
  Бачыць селянін, што справы дрэнныя, ды не
  разгубіўся — выняў з торбы воўчы хвост, кінуў яго
  ўніз і крыкнуў:
  — Гэй, куртаты! Вось твой хвост! Бяры яго!
  Можа, зноў сабе прыставіш!
  Зарадаваўся куртаты, кінуўся да свайго хваста.
  Тут усе ваўкі і пасыпаліся на зямлю, ледзь сабе шыі
  не скруцілі! Завылі ад злосці і пабеглі даганяць кур-
  татага: бо па яго віне ўсё гэта здарылася.
  А селянін спусціўся з сасны і шчасліва вярнуўся
  дахаты. 

[1] 12 месяцаў = 12 месяцев : [казкі] / [укладанне А. Бадака] : Кн. 8 : . — Мінск : Мастацкая літаратура, 2020— Жнiвень = Август. — 2020. — 255 с. : iл.